iconParkiraj! Beograd

verzija: 6.0  Mart 2013.     kontakt    AndroidMarket
chartcode

Parkiraj! Beograd! je Android aplikacija za lako i jednostavno parkiranje u Beogradu. Iz mnoštva funkcionalnosti, mogu se izdvojiti sledeće najvažnije:

Ovo je samo deo mogućnosti programa. Takođe, značajan trud je uložen u to da aplikacija bude što je više moguće jednostavna za upotrebu (user-friendly).

Program koristi podatke za Interneta i oslanja se na trenutni format SMS poruka koje definiše Parking Servis Beograd. Ukoliko nastane izmena formata korišćenih podataka, deo funkcionalnosti programa neće raditi.

Status

U planu za tekuću verziju su manje dopune programa i sitnija prilagođavanja.

Sledeća verzija (planirana za Mart 2012) bi uključivala rutiranje do slobodnog parking mesta.

Uputstvo

Glavni ekran

Glavni ekran aplikacije je mapa Beograda, na kojoj su ucrtane parking zone (crvena, žuta, zelena i plava), garaže, zvanični i ostali parkinzi. Ispod ikona garaža je prikazano i koliko imaju slobodnih mesta. Na mapi je trenutna lokacija prikazana ikonom auta. Mapa se može zumirati i pregledati prevlačenjem po ekranu.

Pritiskom na ikonu parkinga, prikazuju se osnovni podaci: ime, adresa, ukupan broj mesta i radno vreme (ukoliko postoje takve informacije).

Ovo je standardni izgled ekrana, koji se može menjati. Tako je moguće izabrati satelitski prikaz mape, promeniti boju ikone auta i prikazati preciznost GPS signala (krugom oko trenutne pozicije).

GPS lokacija

Za prikaz trenutne pozicije korisnikovog vozila, program koristi isključivo GPS podatke. Postoje dva režima praćenja na mapi:

Izbor režima rada je moguć iz opcija mape, ali i odgovarajućom prečicom.

Status bar

U gornjem desnom uglu programa se nalazi status bar za prikaz odabranih važnih opcija programa. Ikone znače sledeće:

Pogledi

Glavni ekran se sastoji iz 2 pogleda: pomoć i glavni pogled. Prelazak u susedne poglede se ostvaruje prečicama ili izborom iz menija.

Pomoć

Ekran za pomoć, osim informacija o programu, sadrži i dugme koje poziva info media centar Parking servisa.

 

Lista parkinga

Iz menija je moguće pozvati i listu parkinga. Lista je poređana po redu, od bližih ka daljim, sa grupisanjem po 500 metara. Izborom parkinga iz liste, prelazi se na njegovu poziciju na mapi.

PodeŠavanja

Postoje dve grupe opcija: podešavanje prikaza i samog programa.

Podešavanje mape

Snimanje opcija i povratak na glavni ekran se postiže tasterom 'Nazad' (back).

Podešavanja programa

Parkiranje

Proces parkiranja se ostvaruje u 2 koraka.

1) Definisanje zahteva za parking

Prvo se definišu podaci parkiranja. Pritiskom na dugme Parkiraj! pojavljuje se dijalog sa prikazanom trenutnom zonom, prvim brojem telefona SMS centra za izabranu zonu i registarskim brojem automobila.

Svaku opciju je moguće promeniti pritiskom na odgovarajuće polje! Na primer, ukoliko zbog nepreciznosti GPS signala program utvrdi da se korisnik nalazi u pogrešnoj zoni, pritiskom na 'Parking Zonu' moguće je izabrati sledeću i tako doći do željene zone. Isto važi i za ostale opcije ovog dijaloga. Na primer, moguće je menjati broj telefona u plavoj zoni. Isto tako je moguće promeniti registarski broj automobila, za slučaj da je različiti od onog definisanog u opcijama (ova izmena se ne čuva).

Program dozvoljava i parkiranje van zona, kada samo prati lokaciju parkiranog automobila. Slično, za svaku zonu je moguće započeti parking bez slanja SMSa, za slučaj da je SMS već poslat (više o ovome kasnije).

2) Potvrda zahteva za parking

Kada se konačno izabere Parkiraj me!, program šalje SMS parking servis centru (ako je tako naznačeno) i prelazi se u drugi korak.

Program čeka SMS odgovor od servis centra, tako da korisnik najčešće ne mora ništa da radi. Čim pristigne SMS poruka, program analizira sadržaj, određuje do kada je parking uplaćen, gasi dijalog i započinje parking.

Ponekada to nije dovoljno. Zato dijalog sa potvrdu sadrži dodatne opcije.

Parkiran!

Nakon uspešnog parkiranja, izgled glavnog ekrana se menja. Marker za auto se označava da je parkiran tamno plavim krugom, a trenutna lokacija se sada označava simbolom čoveka. Između ove dve tačke je povučena linija, kako bi korisnik lakše pratio smer gde je auto parkiran. Tu je i informacija o udaljenosti korisnika od parkiranog automobila.

Pri vrhu ekrana se pojavljuje 'semafor', sa prikazanim vremenom do kada traje parking i preostalim vremenom. Vreme do kada traje parking je ispisano bojom u kojoj je vozilo parkirano.

Notifikacije

Postoje dve notifikacije o isteku vremena parkiranja. Vreme kada se prikazuju se može podesiti u opcijama programa, gde se mogu i isključiti postavljanjem na vrednost od 0 minuta.

Obe notifikacije se oglašavaju tonom, specifičnom vibracijom (2 puta kratko, jednom dugačko) i svetlosnim signalom. Ukoliko je tako podešeno, alarm se može oglasiti i samo neprekidnim zvučnim signalom kako bi pre privukao pažnju korisnika.

ProduŽenje

Slično parkiranju, produženje parkinga se takođe ostvaruje iz dva koraka. Produženje je dostupno samo ukoliko to pravilo trenutne zone dozvoljava.

1) Definisanje zahteva za produženje

Izborom meni opcije Produži, pojavljuje se jednostavniji dijalog, gde je moguće izabrati da li se produženje ostvaruje slanjem SMS-a (najčešći slučaj) ili ne (specijalni slučaj).

Izborom prve opcije, program šalje SMS na isti broj i prelazi u sledeći korak.

Poništavanje odluke o produženju se ostvaruje jednostavnim povratkom na glavni prozor.

2) Potvrda zahteva za produženje

Na skoro indentičnom dijalogu za drugi korak, potvrđuje se zahtev za produženjem. U najvećem broju slučajeva, to se dešava automatski, jer se prate pristigle poruke.

Za specijalne slučajeve, tu su ostale opcije, koje se koriste na isti način. One su potrebne kada je SMS poslat, a iz nekog razloga nije došlo do potvrde u programu.

Broj dozvoljenih produženja zavisi od zone i program ga prati što je moguće bolje. Naravno, ukoliko se parkiranje i produženje ne koriste u kontinuitetu iz programa, može doći do toga da program ne zna koliki je broj mogućih produženja preostalo. Zato program takođe prepoznaje SMS poruku  kojom se korisnik obaveštava da dalje parkiranje nije moguće.

Automatsko produženje

Kada se uključi automatsko produženje, kada nastupi vreme za obaveštavnje, program ne šalje uobičajenu notifikaciju, već u pozadini šalje SMS za produženje i čeka na odgovor. Time se, ukoliko je to moguće, parking automatski produžava, bez intervencije korisnika.

Iako zgodan, ovaj način produženja je i najviše podložan grešci, upravo jer korisnik nema uvid u njega.

Prekid parkiranja

U svakom trenutku moguće je prekinuti parkiranje izborom meni opcije Kreni.

Widget

Na glavni ekran je moguće dodati i widget, koji za vreme trajanja parkiranja prikazuje koliko je vremena preostalo.

Widget treba obrisati pre stavljanja nove verzije programa, zbog mogućih problema u operativnom sistemu.